Loading...
Teaser image

Adatvédelmi nyilatkozat

Nagyon örülünk, hogy érdeklődik cégünk iránt.

A Hellmann Worldwide Logistics SE & Co. számára az adatvédelem különösen magas prioritást élvez.

1. Fogalommeghatározások

A HSSC adatvédelmi nyilatkozata az európai jogalkotó által a GDPR elfogadásakor használt kifejezéseken alapul. Adatvédelmi nyilatkozatunknak olvashatónak és érthetőnek kell lennie a nagyközönség, valamint ügyfeleink és egyéb üzleti partnereink számára. Ennek biztosítása érdekében először is szeretnénk elmagyarázni a használt terminológiát.

Ebben az adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő kifejezéseket használjuk:

 1. a) Személyes adatok

Személyes adatnak minősül minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozik. Azonosítható természetes személy az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző egy vagy több tényező alapján.

 1. b) Az érintett

Az érintett bármely azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait kezeljük.

 1. c) Feldolgozás

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy a személyes adatok csoportjain automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletsorozat, mint például gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, strukturálás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján történő közlés, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

 1. d) A feldolgozás korlátozása

Az adatkezelés korlátozása a tárolt személyes adatok megjelölése azzal a céllal, hogy a jövőbeni feldolgozásukat korlátozzák.

 1. e) Profilalkotás

A profilalkotás a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formája, amely a személyes adatok felhasználásából áll egy természetes személyre vonatkozó bizonyos személyes szempontok értékelésére, különösen az adott természetes személy munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdeklődésére, megbízhatóságára, viselkedésére, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó szempontok elemzésére vagy előrejelzésére.

 1. f) Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok olyan módon történő feldolgozása, hogy a személyes adatok további információk felhasználása nélkül többé nem rendelhetők egy adott érintetthez, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják, és technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítják, hogy a személyes adatokat ne lehessen azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelni.

 1. g) Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő

Adatkezelő vagy az adatkezelésért felelős adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit; amennyiben az ilyen adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy a kijelölésének konkrét kritériumait az uniós vagy tagállami jog írhatja elő.

 1. h) Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.

 1. i) Címzettt

A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy más szerv, akivel a személyes adatokat közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Nem minősülnek azonban címzettnek azok a hatóságok, amelyek az uniós vagy tagállami joggal összhangban egy adott vizsgálat keretében személyes adatokat kaphatnak; ezen adatoknak e hatóságok általi feldolgozásának meg kell felelnie az adatkezelés céljainak megfelelően alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

 1. j) Harmadik fél

Harmadik fél az érintettől, az adatkezelőtől, az adatfeldolgozótól, az adatfeldolgozótól és azoktól a személyektől eltérő természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy szerv, akik az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó közvetlen felhatalmazása alapján jogosultak személyes adatok kezelésére.

 1. k) Hozzájárulás

Az érintett hozzájárulása az érintett akaratának bármely olyan önkéntes, konkrét, tájékozott és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekedet útján jelzi, hogy hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

2. Az adatkezelő neve és címe

A GDPR, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb rendelkezések alkalmazásában az adatkezelő:

Hellmann Shared Service Center Kft.
BAH Center, A épület
1124 Budapest, Fürj u. 2
Magyarország
Tel: +36 1 786 1005
hssc.info@hellmann.com
Cégjegyzékszám: 01-09-183028
Adószám: 24799151-2-43
EU adószám: HU24799151

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Any data subject may, at any time, contact our Data Protection Officer directly with all questions and suggestions concerning data protection.

dr. Karácsony Anna 
Hellmann Shared Service Center Kft.
BAH Center, A épület
1124 Budapest, Fürj u. 2
Magyarország

E-Mail: legalnetkft@gmail.com

4. Sütik

Internetes oldalaink sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek az internetes böngésző segítségével tárolódnak a számítógépes rendszerben.hat are stored in a computer system via an Internet browser.

Számos internetes oldal és szerver használ sütiket. Számos cookie tartalmaz egy úgynevezett cookie- azonosítót. A cookie ID a sütik egyedi azonosítója. Egy karakterláncból áll, amelynek segítségével az internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyedi böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más sütiket tartalmaznak. Az egyedi cookie-azonosító segítségével egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható.

A sütik használatával olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat tudunk nyújtani a weboldal látogatóinak, amelyek a sütik beállítása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználóra tekintettel optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, ahogyan azt már korábban említettük, hogy felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a felismerésnek a célja, hogy megkönnyítsük a felhasználók számára weboldalunk használatát. A sütiket használó weboldal felhasználójának például nem kell minden egyes alkalommal, amikor a weboldalra lép, belépési adatokat megadnia, mert ezt a weboldal átveszi, és a süti így a felhasználó számítógépes rendszerében tárolódik. Egy másik példa egy online áruházban a bevásárlókosár sütije. Az online áruház egy süti segítségével megjegyzi azokat a cikkeket, amelyeket a vásárló a virtuális bevásárlókosárba helyezett.

Az érintett bármikor megakadályozhatja a cookie-k használatát a weboldalunkon keresztül az alkalmazott internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a cookie- k használatát. Továbbá a már beállított sütik bármikor törölhetők az internetes böngésző vagy más szoftverek segítségével. Ez minden népszerű internetböngészőben lehetséges. Amennyiben az érintett kikapcsolja a sütik beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes mértékben használható.

5. Általános adatok és információk gyűjtése

A HSSC weboldalai és az általunk kínált mobilalkalmazások egy sor általános adatot és információt gyűjtenek, amikor egy érintett vagy automatizált rendszer meghívja őket. Ezeket az általános adatokat és információkat a szervernaplófájlok tárolják. Gyűjthető (1) a használt böngésző típusa és verziója, (2) a hozzáférési rendszer által használt operációs rendszer, (3) a weboldal, amelyről a hozzáférési rendszer eléri a weboldalunkat (úgynevezett referensek), (4) az alweboldalak, (5) az internetes oldalra való belépés dátuma és időpontja, (6) az internetprotokoll- cím (IP-cím), (7) a hozzáférési rendszer internetszolgáltatója, valamint (8) bármely más hasonló adat és információ, amely az informatikai rendszereinket ért támadások esetén felhasználható.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során a HSSC nem von le következtetéseket az érintettről. Ezek az információk sokkal inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) a weboldalunk tartalmát helyesen jelenítsük meg, (2) optimalizáljuk a weboldalunk tartalmát, valamint annak hirdetését, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú működőképességét, valamint (4) a bűnüldöző szervek számára a számítógépes támadás esetén a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges információkat. A HSSC ezért az anonim módon összegyűjtött adatokat és információkat statisztikai célokból elemzi, hogy növelje cégünk adatvédelmét és adatbiztonságát, valamint az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szervernaplófájlok anonim adatait az érintett által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

6. Kapcsolatfelvételi lehetőség a weboldalon keresztül

Weboldalunk olyan információkat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a cégünkkel való gyors elektronikus kapcsolatfelvételt, valamint a velünk való közvetlen kommunikációt, amely magában foglalja az úgynevezett elektronikus levelezés általános címét (e-mail cím) is. Amennyiben egy érintett e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép kapcsolatba velünk, az érintett által továbbított személyes adatokat automatikusan tároljuk. Az érintett által a HSSC-nek önkéntes alapon továbbított ilyen személyes adatokat az érintett feldolgozásának vagy a vele való kapcsolatfelvételnek a céljából tároljuk. Ezen személyes adatok harmadik félnek történő továbbítására nem kerül sor.

Az álláspályázat során megadott személyes adatok

Cégünknél közvetlen hivatkozáson keresztül jelentkezhet az elérhetőségei megadásával és önéletrajzának feltöltésével. Amennyiben egy nyitott állásra jelentkezik, adatait és önéletrajzát védett szerverünkön tároljuk, amíg az állást nem töltjük be, amennyiben önéletrajzát további felhasználás céljából feltölti adatbázisunkba, akkor azt egy évig tároljuk. Az adatfeldolgozás jogalapja a GDPR 6. cikke. (1) bekezdés a) pontja, az Ön hozzájárulása.

7. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

A HSSC az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig kezeli és tárolja, illetve ameddig ezt az európai jogalkotó vagy más törvényhozók olyan törvényekben vagy rendeletekben előírják, amelyeknek a HSSC alá van vetve.

Amennyiben a tárolás célja nem alkalmazható, vagy amennyiben az európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási időszak lejár, a személyes adatokat a jogi követelményeknek megfelelően rendszeresen zárolják vagy törlik.

8. Az érintett jogai

Személyes adatai tekintetében a következő jogokkal rendelkezik:

 • Hozzáférési jog
 • Helyesbítéshez való jog
 • Törléshez való jog
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Tiltakozási jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben a fent említett jogok valamelyikével kíván élni, bármikor közvetlenül kapcsolatba léphet adatvédelmi tisztviselőnkkel.

Ön jogosult arra is, hogy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, hogy panaszt tegyen személyes adatainak általunk történő kezelésével kapcsolatban.

ugyfelszolgalat@naih.hu

1363 Budapest, Pf.: 9.

Jogorvoslati igényét bíróság előtt is előterjesztheti. Az adatvédelmi perek elbírálására a regionális bíróságok rendelkeznek hatáskörrel. Az ügyet az érintett választása szerint az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó határozatának közlésétől számított 30 napon belül az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróság elé lehet terjeszteni.

9. A különböző közösségi médiumok alkalmazása és használata

A HSSC különböző közösségi hálózatokon és hasonló platformokon különböző vállalati profilokat tart fenn. Ezek közé tartozik például a Facebook, Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn és XING.

Ezek a profilok népszerűsítik a céget, és lehetővé teszik az érdeklődők és ügyfelek számára, hogy kapcsolatba lépjenek velünk. Az ilyen profilokra vagy platformokra mutató linkeket folyamatosan beépítjük weboldalunkba.

A “YouTube” platformról származó videók, valamint a Google által kínált “Analytics” és “AdWords” szolgáltatások kivételével, a következőkben leírtak szerint, nem integrálunk semmilyen tartalmat ezektől a szolgáltatóktól közvetlenül a weboldalainkba.

Más szóval, a weboldalaink látogatása során nem töltődik be automatikusan az ilyen szolgáltatások külső tartalma, és a weboldalunk látogatói által történő ilyen jellegű hozzáférésre vonatkozó információk nem kerülnek átadásra ezen szolgáltatóknak, kivéve, amennyiben Ön egy adott linkre kattint.

Amennyiben rákattint a linkre, elhagyja a HSSC honlapjait. A szolgáltatásokat és az Ön személyes adatainak az adott céloldalon történő feldolgozását kizárólag az adott szolgáltató kínálja, üzemelteti és fejleszti saját felelősségére. Ennek megfelelően az adott szolgáltató adatvédelmi irányelveit kell betartani, amelyek a HSSC ellenőrzési körén kívül esnek.

10. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics alkalmazásáról és használatáról

A HSSC a weboldalain integrálta a Google Analytics komponensét (anonimizáló funkcióval). A Google Analytics egy webanalitikai szolgáltatás. A webanalitika a weboldalak látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok begyűjtése, összegyűjtése és elemzése. A webelemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy egy személy melyik weboldalról érkezett (az ún. referrer), milyen aloldalakat látogatott meg, illetve milyen gyakran és mennyi ideig nézett meg egy aloldalt. A webanalitikát elsősorban egy weboldal optimalizálására és az internetes reklámok költség-haszon elemzésének elvégzésére használják.

A Google Analytics komponens üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics segítségével történő webanalízishez a “_gat. _anonymizeIp”. Ezen alkalmazás segítségével az érintett internetkapcsolatának IP-címét a Google lerövidíti és anonimizálja, amennyiben az Európai Unió tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás más szerződő államából lép be a weboldalainkra.

A Google Analytics komponens célja a weboldalunk forgalmának elemzése. A Google az összegyűjtött adatokat és információkat többek között arra használja, hogy értékelje weboldalunk használatát, és online jelentéseket készítsen, amelyek bemutatják a weboldalainkon végzett tevékenységeket, valamint, hogy egyéb, az internetes oldalunk használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics cookie-t helyez el az érintett informatikai rendszerén. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A cookie beállításával a Google számára lehetővé válik a weboldalunk használatának elemzése. A HSSC által üzemeltetett ezen internetes oldal egyes oldalainak minden egyes meghívásával, amelyekbe a Google Analytics komponenst integrálták, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngésző automatikusan adatokat küld a Google Analytics komponensén keresztül az online reklámozás és a jutalékok elszámolása céljából a Google-nak. E technikai eljárás során a Google személyes adatokat, például az érintett IP-címét ismeri meg, amely többek között a Google számára a látogatók és a kattintások eredetének megértését, majd a jutalékelszámolások létrehozását szolgálja.

A cookie személyes adatok tárolására szolgál, mint például a hozzáférési idő, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, és a weboldalunk érintett általi látogatásának gyakorisága. Az internetes oldalunk minden egyes látogatásakor az ilyen személyes adatok, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbításra kerülnek az Amerikai Egyesült Államokban található Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárás során gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett a fentiek szerint bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását a weboldalunkon keresztül a használt webböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. A használt internetes böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics sütiket helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik bármikor törölhetők a webböngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Ezen túlmenően az érintettnek lehetősége van arra, hogy tiltakozzon a Google Analytics által generált adatok gyűjtése ellen, amelyek a weboldal használatával kapcsolatosak, valamint ezen adatok Google általi feldolgozása ellen, és lehetősége van arra, hogy ezt kizárja. Ehhez az érintettnek le kell töltenie egy böngésző-kiegészítőt a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout linkről, és telepítenie kell azt. Ez a böngésző-kiegészítő egy JavaScript segítségével közli a Google Analytics-szel, hogy az internetes oldalak látogatására vonatkozó adatok és információk nem továbbíthatók a Google Analytics-nek. A böngészőbővítmény telepítése a Google tiltakozásának minősül. Amennyiben az érintett informatikai rendszerét később törlik, formázzák vagy újonnan telepítik, akkor az érintettnek újra kell telepítenie a böngésző-kiegészítőket a Google Analytics letiltása érdekében. Amennyiben a böngésző-kiegészítőt az érintett vagy bármely más, a hatáskörébe tartozó személy eltávolította, vagy letiltotta, akkor lehetőség van a böngésző- kiegészítők újratelepítésének vagy újraaktiválásának végrehajtására.

Amennyiben és amennyiben a mobilalkalmazások Google Analyticset használnak, a funkció közvetlenül az adatvédelmi beállításokban aktiválható és deaktiválható.

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us.html oldalon érhetők el. A Google Analytics további magyarázatát a következő link alatt találja: https://www.google.com/analytics/.

11. Adatvédelmi rendelkezések a Google-Adwords alkalmazásával és használatával kapcsolatban

Ezen a weboldalon az adatkezelő integrálta a Google AdWords-ot. A Google AdWords egy internetes hirdetési szolgáltatás, amely lehetővé teszi a hirdető számára, hogy hirdetéseket helyezzen el a Google keresőmotor találataiban és a Google hirdetési hálózatában. A Google AdWords lehetővé teszi a hirdető számára, hogy előre meghatározzon bizonyos kulcsszavakat, amelyek segítségével egy hirdetés a Google keresési találatokban csak akkor jelenik meg, amikor a felhasználó a keresőmotor segítségével egy kulcsszóra vonatkozó keresési eredményt keres. A Google hirdetési hálózatában a hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével, az előzetesen meghatározott kulcsszavak figyelembevételével kerülnek elosztásra a releváns weboldalakon.

A Google AdWords üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdWords célja a weboldalunk népszerűsítése azáltal, hogy harmadik felek weboldalain és a Google keresőmotor keresési eredményeiben releváns hirdetéseket jelenít meg. Harmadik féltől származó hirdetések nem kerülnek be a weboldalunkra.

Amennyiben egy érintett egy Google-hirdetésen keresztül jut el weboldalunkra, és a weboldalunkon található űrlapon keresztül kapcsolatba lép a HSSC-vel, a Google-on keresztül egy konverziós cookie kerül az érintett informatikai rendszerére. A sütik definícióját fentebb ismertetjük. A konverziós cookie 30 nap után érvényét veszti, és nem használható az érintett azonosítására. Amennyiben a süti nem járt le, a konverziós süti annak ellenőrzésére szolgál, hogy bizonyos űrlapokat meghívtak-e a weboldalunkon. A konverziós süti segítségével a Google és az adatkezelő is megértheti, hogy a weboldalunkon egy AdWords hirdetést elérő személy kapcsolatba lépett-e a céggel.

A Google a konverziós süti használatával gyűjtött adatokat és információkat a weboldalunk látogatottsági statisztikáinak elkészítéséhez használja. Ezeket a látogatási statisztikákat arra használják, hogy meghatározzák az AdWords hirdetéseken keresztül kiszolgált felhasználók teljes számát, hogy megállapítsák az egyes AdWords hirdetések sikerét vagy sikertelenségét, és hogy a jövőben optimalizálják AdWords hirdetéseinket. Sem cégünk, sem más Google AdWords-hirdetők nem kapnak a Google-tól olyan információkat, amelyek alapján az érintettet azonosítani lehetne.

A konverziós süti személyes információkat tárol, például az érintett által meglátogatott internetes oldalakat. Minden egyes internetes oldalunk meglátogatásakor személyes adatokat, beleértve az érintett által használt internet-hozzáférés IP-címét is, továbbítunk az Amerikai Egyesült Államokban található Google-nak. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google ezeket a technikai eljárással gyűjtött személyes adatokat harmadik félnek továbbíthatja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk a fentiek szerint a használt internetböngésző megfelelő beállításával sütiket helyezzen el, és így véglegesen megtagadhatja a sütik beállítását. Az alkalmazott internetböngésző ilyen beállítása megakadályozza azt is, hogy a Google konverziós sütit helyezzen el az érintett informatikai rendszerén. Ezenkívül a Google AdWords által beállított cookie bármikor törölhető az internetes böngésző vagy más szoftverprogramok segítségével.

Az érintettnek lehetősége van tiltakozni a Google érdekalapú hirdetései ellen. Ezért az érintettnek minden egyes használt böngészőből el kell érnie a www.google.de/settings/ads linket, és a kívánt beállításokat meg kell tennie.

További információk és a Google alkalmazandó adatvédelmi rendelkezései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ weboldalon érhetők el.

12. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazásáról és használatáról

Ez a weboldal integrált YouTube komponenseket tartalmaz. A YouTube egy internetes videoportál, amely lehetővé teszi a videók közzétevőinek, hogy ingyenesen videoklipeket jelenítsenek meg és más felhasználóknak, ingyenes megtekintést, értékelést és kommentálást is biztosít. A YouTube lehetővé teszi mindenféle videó közzétételét, így az internetes portálon keresztül teljes filmek és televíziós adások, valamint zenei videók, előzetesek és a felhasználók által készített videók is elérhetők.

A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Egyesült Államok. A YouTube, LLC a Google Inc. leányvállalata, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.TATES. The YouTube, LLC is a subsidiary of Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, UNITED STATES.

Az adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalunk minden egyes olyan oldalának meglátogatásakor, amelyre YouTube-komponenst (YouTube-videót) integráltunk, az érintett informatikai rendszerén lévő internetes böngésző automatikusan felszólítást kap a megfelelő YouTube-komponensre letöltésére. A YouTube-ról további információk a https://www.youtube.com/yt/about/en/ oldalon találhatók. E technikai eljárás során a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett a weboldalunk mely konkrét aloldalát látogatta meg.

Amennyiben az érintett be van jelentkezve a YouTube-on, a YouTube minden egyes olyan aloldalra történő felkereséskor, amely YouTube-videót tartalmaz, felismeri, hogy az érintett az internetes oldalunk melyik aloldalát látogatta meg. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti össze, és az érintett megfelelő YouTube-fiókjához rendelik hozzá.

A YouTube és a Google a YouTube komponensen keresztül információt kap arról, hogy az érintett meglátogatta a weboldalunkat, amennyiben az érintett a weboldalunkra való hivatkozáskor be van jelentkezve a YouTube-on; ez attól függetlenül történik, hogy az érintett rákattint-e egy YouTube-videóra vagy sem. Amennyiben az érintett számára nem kívánatos ezen információk ilyen jellegű továbbítása a YouTube és a Google felé, a továbbítás megakadályozható, amennyiben az érintett a weboldalunk meghívása előtt kijelentkezik saját YouTube-fiókjából.

A YouTube adatvédelmi rendelkezései, amelyek a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ címen érhetők el, tájékoztatást nyújtanak a személyes adatoknak a YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, feldolgozásáról és felhasználásáról.

13. A feldolgozás jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja jogalapként szolgál azon feldolgozási műveletekhez, amelyekhez hozzájárulást kapunk egy adott feldolgozási cél vonatkozásában. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett félként vesz részt, mint például, amikor az adatfeldolgozási műveletek szükségesek az áruk szállításához vagy egyéb szolgáltatás nyújtásához, a feldolgozás a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontján alapul. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések végrehajtásához szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos megkeresések esetében. Amennyiben cégünk olyan jogi kötelezettségnek van alárendelve, amely személyes adatok feldolgozását írja elő, például adókötelezettségek teljesítése érdekében, a feldolgozás alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozása szükséges lehet az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ilyen eset lenne például, amennyiben egy látogató megsérülne nálunk, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat kellene továbbítani egy orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Ekkor az adatkezelés alapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. Végül a feldolgozási műveletek a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján történhetnének. Ezt a jogalapot olyan feldolgozási műveletekre alkalmazzák, amelyek nem tartoznak a fent említett jogalapok egyikének hatálya alá sem, amennyiben a feldolgozás a vállalatunk vagy egy harmadik fél által követett jogos érdekek miatt szükséges, kivéve, amennyiben ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét igénylik. Az ilyen feldolgozási műveletek különösen megengedettek, mivel az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette őket. Úgy vélte, hogy jogos érdek feltételezhető, amennyiben az érintett a HSSC ügyfele (a GDPR (47) preambulumbekezdés 2. mondata).

14. A HSSC vagy harmadik fél által követett jogos érdekek

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontján alapul, jogos érdekünk az, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jólétének érdekében végezzük.

15. Személyes adatok tárolásásnak időtartama

A személyes adatok tárolási idejének meghatározásához használt kritérium a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rendszeresen töröljük, amennyiben azok már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés kezdeményezéséhez.

16. Személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása részben törvényi előírás (pl. adózási szabályok) vagy szerződéses rendelkezésekből is következhet (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk). Előfordulhat, hogy egy szerződés megkötéséhez szükséges, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket ezt követően nekünk kell feldolgoznunk. Az érintett például akkor köteles személyes adatokat szolgáltatni nekünk, amikor vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok meg nem adása azzal a következménnyel járna, hogy az érintettel a szerződés nem köthető meg. Mielőtt az érintett személyes adatokat szolgáltatna, az érintettnek kapcsolatba kell lépnie adatvédelmi tisztviselőnkkel. Adatvédelmi tisztviselőnk tisztázza az érintettel, hogy a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján kötelező vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, továbbá, hogy a személyes adatok megadása kötelező-e, és hogy a személyes adatok megadásának elmaradása milyen következményekkel jár.

Date: 28 Oct 2021